Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme www.dedefarm.com adlı web sitesinin (Bundan sonra Web Sitesi olarak belirtilecektir) sahibi Dede Tarım Hayvancılık Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra Dede Farm olarak belirtilecektir)  ile Web Sitesine üye olmak isteyen Kullanıcı (Web Sitesine erişim sağlayarak, burada sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanan, bilgi edinen, Web Sitesini kullanarak sipariş veren, alışveriş yapan, üye olan veya bunlara benzer herhangi bir işlem gerçekleştirme amacıyla hareket eden gerçek ve tüzel kişileri ifade eder) arasında imzalanmaktadır.

İşbu sözleşme, Web Sitesinde elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylandığı an itibariyle akdedilmiş sayılır.

Kullanıcı, Web Sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

a) İşbu sözleşmenin konusunu, Web Sitesinde sunulan hizmetlerin ve  bu hizmetlerden yararlanma şartlarıyla tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır.

b) Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, sitede yer alan ve  Web Sitesi tarafından kullanım, üyelik ve sunulan hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

c) Kullanıcı ve  Dede Farm, işbu   sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

Madde 3- Web Sitesinde Sunulan Hizmet Kapsamı

a) Web Sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasına yönelik hizmetleri içermektedir.

b) Dede Farm, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, Web Sitesinde gerekli değişiklik ve uyarlamaları gerçekleştirebilir.

c) Web Sitesinde yapılacak değişiklik ve uyarlamalar yine aynı web sitesi aracılığıyla yapılacak duyurular ile kullanıcılara duyurulur.

d) Web Sitesinde sunulan hizmetlerde yapılacak değişiklik ve uyarlamalar da kullanıcılar tarafından işbu sözleşme kapsamında kabul edilmiş addolunur.

Madde 4- Web Sitesinde Sunulan Hizmetlerden Yararlanma Koşulları

a) Üyelik, Web Sitesinin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından web Sitesine üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin girilmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin gerçekleştirilmesi sonucunda tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Web Sitesine üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin aşağıdaki ilgili maddesi çerçevesinde Web Sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

Madde 5- Kullanıcı İle Web Sitesi Sahibi Dede Farm’a İlişkin Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcıya İlişkin Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcıların, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların  sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, Web Sitesinin veya Dede Farm’ın  doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
Kullanıcı, Dede Farm   ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Web Sitesindeki  resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Web Sitesi ve Dede Farm  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
Kullanıcıların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, Web Sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden, Dede Farm’ın ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

b) Web Sitesi Sahibi Dede Farm’a İlişkin Hak ve Yükümlülükler

Dede Farm  Web Sitesinde sunulan ürün ve hizmetleri her zaman değiştirebilme, bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına sahiptir. Dede Farm   bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Kullanıcılar, Dede Farm’ın gerekli gördüğü ve talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu  değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, Kullanıcılar tarafından yerine getirilmez ise, Dede Farm  tarafından res’en yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Kullanıcılara aittir.

Dede Farm  Web Sitesinde bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile Web Sitesinde mevcut durum arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve yazınsal hata durumlarında Dede Farm’ın herhangi  bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.

Dede Farm, Web Sitesinde yer alan Kullanıcıya ait şahsi bilgileri veya Üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliğini sağlamak veya kendisiyle ilgili yükümlülükleri ifa etmek veya istatistiksel bazı değerlendirmeler yapmak amacıyla kullanabilir, bu bilgileri bir veri tabanı programında düzenleyerek saklayabilir.

Dede Farm, Web Sitesinin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları yazan Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

Madde 6- Fikri Mülkiyet Hakları

a) Web Sitesinde mevcut (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) her türlü fikri mülkiyet (telif hakları da dahil olmak üzere) hakkına konu unsur,  Dede Farm’a aittir. Kullanıcılar, Web Sitesindeki ürün ve hizmetleri, bu sitede yer alan bilgileri ve Dede Farm’a ait fikri mülkiyet haklarına tabi hiçbir unsuru  satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Web Sitesinde sunulmakta olan ürün ve hizmetlere erişmesine veya bu ürün ve hizmetleri kullanmasına izin veremez.

b) Dede Farm’ın Web Sitesi hizmetleri, Web Sitesi bilgileri, Web Sitesinde yer alan telif  haklarına tabi çalışmaları, Web Sitesi veya Dede Farm ticari markaları, Web Sitesi ticari görünümü veya işbu Web Sitesi aracılığıyla oluşturulmuş her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Dede Farm,  tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda,  işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

d) İşbu sözleşme, Kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Madde 7- Mücbir Sebepler

a) Hukuken mücbir sebep sayılabilecek durumların varlığı halinde, Dede Farm tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerden herhangi birinin geç veya eksik yerine getirilmesi veya bunların gereği gibi ifa edilememesi veya hiç ifa edilememesi Dede Farm açısından tazminat talepleri de dahil olmak üzere herhangi bir hukuki sorumluluk doğurmayacaktır.

b) “Mücbir Sebep” kavramı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepleri ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bunlara benzer öngörülmeyen, Dede Farm’ın tarafın kontrolü dışında olan ve Dede Farm’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olayları ifade etmektedir.

Madde 8- Uygulanacak Hukuk

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacak olup, Türk Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 9- Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

a) İşbu sözleşme Kullanıcı, Web Sitesine üye olduğu sürece yürürlükte kalacak, taraflar açısından hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecek, Kullanıcıların üyelik süresinin dolması veya söz konusu üyeliklerin geçici veya kalıcı olarak durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

b) Dede Farm, Kullanıcıların işbu sözleşmede yer alan hükümlere aykırı davranması veya Web Sitesinde belirtilen kullanıma, üyeliğe, ürün ve hizmetlere ilişkin kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek, ve  Kullanıcılar fesih sebebiyle Dede Farm’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

1. Kullanıcıların, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

2. Kullanıcıların kendileri için oluşturulmuş kullanıcı profillerini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

3. Kullanıcıların üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

4. Kullanıcıların izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartlarını ve/veya hesapları kullanmak suretiyle Web Sitesinde alışveriş yapmaları.

Madde 10- İşbu Sözleşme Hükümlerinin Kabulü

Kullanıcılar, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Web Sitesinde ürün ve hizmetlerden faydalanırken ve Web Sitesindeki ürün ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Web Sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve özellikle, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.